Car Lux spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku, 21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 134, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162953, numer NIP 712-282-30-31, numer REGON, 432657033, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł.